close
loading...
loading...
在线情况
 • 2017-10-12 10:47:01
 • 人气:66
 • 引用回复此帖引用
 • 头像
 • 级别
 • 声望
  +8
 • 魅力
  8
 • 积分
  343
 • 经验
  3042
 • 文章
  44
 • 注册
  2015-01-02
 • 给rect发消息 此用户主页
国产矩形PLC和西门子SMART Line触摸屏通讯说明
[b][FACE=黑体][SIZE=16pt][FACE=黑体]国产矩形[/FACE]PLC[FACE=黑体]和西门子[/FACE][FACE=Arial]SMART Line[/FACE][FACE=黑体]触摸屏通讯说明[/FACE][/SIZE][/FACE][/b][b][FACE=黑体][SIZE=16pt][/SIZE][/FACE][/b][b][SIZE=14pt][FACE=宋体]版本:[/FACE]V1.[/SIZE][/b][b][SIZE=14pt]1[/SIZE][/b][b][SIZE=14pt]    2017.[/SIZE][/b][b][SIZE=14pt]10[/SIZE][/b][b][SIZE=14pt].[/SIZE][/b][b][SIZE=14pt]4[/SIZE][/b][b][SIZE=14pt][/SIZE][/b]
[FACE=宋体][SIZE=10]V1.1更新说明:[/SIZE][SIZE=10][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=10]1. [/SIZE][SIZE=10]更新触摸屏软件安装不上的解决方法[/SIZE][SIZE=10][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=10]2. [/SIZE][SIZE=10]更新触摸屏硬件固件版本升级的解决方法[/SIZE][SIZE=10][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=10]3. [/SIZE][SIZE=10]更新触摸屏显示输入带小数点数值的说明[/SIZE][SIZE=10][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]一、[/SIZE][/FACE][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]所需版本和型号[/SIZE][/FACE][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12][FACE=宋体]西门子[/FACE]SIMATIC[FACE=宋体]精彩系列面板([/FACE][FACE=Arial]SMART LINE[/FACE][FACE=宋体])触摸屏,主要有[/FACE][FACE=Arial]7[/FACE][FACE=宋体]寸和[/FACE][FACE=Arial]10[/FACE][FACE=宋体]寸两种型号,带的[/FACE][FACE=Arial]485[/FACE][FACE=宋体]串口支持[/FACE][FACE=Arial]Modbus[/FACE][FACE=宋体]通讯,以太网不能支持[/FACE][FACE=Arial]Modbus TCP[/FACE][FACE=宋体]通讯,因此,只能使用[/FACE][FACE=Arial]485[/FACE][FACE=宋体]串口通讯。[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12] [/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=Arialundefined.0000pt][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][FACE=宋体]触摸屏硬件:[/FACE]6AV6648-0CC11-3AX0   SMART 700 IE V3[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]      [/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12] [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt]    [/SIZE][FACE=宋体][SIZE=12][FACE=宋体]或者[/FACE] 6AV6648-0CE11-3AX0  SMART 1000 IE V3[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]   [/SIZE][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]触摸屏固件版本必须要更新到[/FACE]03.00.00.03[FACE=宋体],不然下载不进去程序。[/FACE][/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=Arialundefined.0000pt][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][FACE=宋体]编程环境:[/FACE]WinCC flexible SMART V3[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][COLOR=rgb(255,0,0)undefined][SIZE=12][FACE=宋体](必须更新到[/FACE]UPD3[FACE=宋体]版本,否则[/FACE][FACE=Arial]32[/FACE][FACE=宋体]位数据,如浮点数、长整型,会存在高低字节颠倒的问题,如果找不到下载[/FACE][FACE=Arial]UPD3[/FACE][FACE=宋体]的更新包,可以联系矩形科技的阙暑初索取,[/FACE][FACE=Arial]QQ1803295319[/FACE][FACE=宋体],手机微信号[/FACE][FACE=Arial]13049878565[/FACE][FACE=宋体])[/FACE][/SIZE][/COLOR][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][FACE=宋体];下载程序到触摸屏时,如提示更新触摸屏[/FACE]OS[FACE=宋体]固件,按提示操作更新即可。[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=Arialundefined.0000pt][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12]PLC[FACE=宋体]硬件:任何一台矩形[/FACE][FACE=Arial]PLC[/FACE][FACE=宋体]均可[/FACE][/SIZE][/FACE][/FACE]
[SIZE=12pt][FACE=Arial]         [/FACE][/SIZE][IMG=0,absmiddle]http://bbs.chuandong.com/uploadimg/20171012/m6364340071789895976306250.jpg[/IMG]
[FACE=宋体][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]二、[/SIZE][/FACE][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]硬件接线[/SIZE][/FACE][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]SMART Line[/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]触摸屏的[/FACE]RS485[FACE=宋体]口接线引脚图,如下:[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体]             [IMG=0,absmiddle]http://bbs.chuandong.com/uploadimg/20171012/m6364340077579093088522851.png[/IMG][/FACE]
[FACE=宋体][ol][li][SIZE=12pt]如上图所示,触摸[/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]屏的[/FACE]3[/SIZE][SIZE=12pt]脚[/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]为[/FACE]B+[FACE=宋体],[/FACE][FACE=Calibri]8[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt]脚[/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]为[/FACE]A-[FACE=宋体],注意:[/FACE][/SIZE][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]西门子的[/FACE]A-[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]、[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]B+[FACE=宋体]的叫法,和一般我们习惯的[/FACE][FACE=Calibri]A+[/FACE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]、[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]B-[FACE=宋体]是反的;[/FACE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][/li][li][SIZE=12pt]PLC[FACE=宋体]的[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt]RS[/SIZE][SIZE=12pt]485[FACE=宋体]引脚[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt],[/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]请参考对应型号[/FACE]PLC[FACE=宋体]的硬件手册。[/FACE][/SIZE][/li][li][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]接法:[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]触摸[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]屏的[/FACE]3[FACE=宋体]脚[/FACE][FACE=Calibri]B+ [/FACE][FACE=宋体]接[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]的[/FACE][FACE=Calibri]A+[/FACE][FACE=宋体],[/FACE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]触摸[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][b][SIZE=9pt][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]屏的[/FACE]8[FACE=宋体]脚[/FACE][FACE=Calibri]A- [/FACE][FACE=宋体]接[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]的[/FACE][FACE=Calibri]B-[/FACE][FACE=宋体]。[/FACE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/b][/li][/ol][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]三、[/SIZE][/FACE][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]触摸屏编程软件的操作[/SIZE][/FACE][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]新建连接[/FACE] [/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=宋体]双击[/FACE]“通讯”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“[/SIZE][b][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]Standard MODBUS V3[/SIZE][/COLOR][/b][SIZE=12pt]”通讯驱动程序;[FACE=Calibri] [/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=宋体]在[/FACE]“参数”中:“接口”选择“[FACE=Calibri]IF1 B[/FACE][FACE=宋体]”;在“[/FACE][FACE=Calibri]HMI[/FACE][FACE=宋体]设备”中:[/FACE][/SIZE][b][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]类型选择[/FACE]RS485[FACE=宋体],波特率[/FACE][FACE=Calibri]19200[/FACE][FACE=宋体],数据位[/FACE][FACE=Calibri]8[/FACE][FACE=宋体]位,停止位[/FACE][FACE=Calibri]1[/FACE][FACE=宋体]位,偶校验;在“[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]设备”中:“从地址”填入[/FACE][FACE=Calibri]1[/FACE][FACE=宋体],勾上下面的更改[/FACE][FACE=Calibri]word order[/FACE][/SIZE][/COLOR][/b][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt]。[/SIZE][/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE=宋体][IMG=0,absmiddle]http://bbs.chuandong.com/uploadimg/20171012/m6364340090861018228593099.png[/IMG][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=宋体]矩形[/FACE]PLC[FACE=宋体]出厂默认的串口通讯参数[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt],都[/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]为站地址[/FACE]1[FACE=宋体],波特率[/FACE][FACE=Calibri]19200[/FACE][FACE=宋体],数据位[/FACE][FACE=Calibri]8[/FACE][FACE=宋体]位,停止位[/FACE][FACE=Calibri]1[/FACE][FACE=宋体]位,偶校验[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt],如果[/SIZE][SIZE=12pt]PLC[/SIZE][SIZE=12pt]梯形图里没有使用[/SIZE][SIZE=12pt]SADDR[FACE=宋体]指令更改串口参数,按默认参数设置触摸屏通讯参数即可。如果不知道[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]是否更改过串口参数,可以下载一个空程序或者通过拨码开关复位成出厂设置即可。[/FACE][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]四、[/SIZE][/FACE][FACE=黑体][SIZE=14]具体例子[/SIZE][/FACE][FACE=黑体][SIZE=14][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt]新建变量[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=宋体]双击[/FACE]“通讯”下的“变量”,可以新建各种变量,[/SIZE][b][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]触摸屏地址和矩形[/FACE]PLC[FACE=宋体]地址一一对应,既不要加[/FACE][FACE=Calibri]1[/FACE][FACE=宋体]也不要减[/FACE][FACE=Calibri]1[/FACE][FACE=宋体]。[/FACE][/SIZE][/COLOR][/b][SIZE=9pt]      [/SIZE][IMG=0,absmiddle]http://bbs.chuandong.com/uploadimg/20171012/m6364340093294633826275114.png[/IMG][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]浮点数:如填入[/FACE]4x 401234[FACE=宋体],对应[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]中地址[/FACE][FACE=Calibri]41234[/FACE][FACE=宋体];[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]有符号长整数:填入[/FACE]4x 404567[FACE=宋体],对应[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]中地址 [/FACE][FACE=Calibri]44567[/FACE][FACE=宋体];[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]无符号整数:填入[/FACE]3x 300001[FACE=宋体],对应[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]中地址 [/FACE][FACE=Calibri]30001[/FACE][FACE=宋体];[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]有符号整数:填入[/FACE]4x 403333[FACE=宋体],对应[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]地址 [/FACE][FACE=Calibri]43333[/FACE][FACE=宋体];[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]输出线圈:填入[/FACE]0x3[FACE=宋体],对应[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]地址 [/FACE][FACE=Calibri]00003[/FACE][FACE=宋体];[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=宋体][SIZE=12]l [/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=宋体]中间继电器:填入[/FACE]0x3456[FACE=宋体],对应[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]地址 [/FACE][FACE=Calibri]03456[/FACE][FACE=宋体];[/FACE][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=宋体]可以看出,触摸屏里面的寄存器地址,是[/FACE]6[FACE=宋体]位数字(个十百千万十万),而[/FACE][FACE=Calibri]PLC[/FACE][FACE=宋体]地址是[/FACE][FACE=Calibri]5[/FACE][FACE=宋体]位数字(个十百千万),相差一位数字,其中,最高位表示类型,[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt]只要在[/SIZE][SIZE=12pt]PLC[FACE=宋体]地址[/FACE][/SIZE][SIZE=12pt]个十百千万的[/SIZE][COLOR=rgb(255, 0, 0)][SIZE=12pt][FACE=宋体]万位上补一个[/FACE]0[/SIZE][/COLOR][SIZE=12pt]就可以了,其他都一一对应。[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt] [/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][FACE=黑体undefined.0000pt][SIZE=14]五、[/SIZE][/FACE][FACE=黑体][SIZE=14]触摸屏软件安装不上的解决方法[/SIZE][/FACE][FACE=黑体][SIZE=14][/SIZE][/FACE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=宋体]西门子软件安装比较费劲,触摸屏编程软件[/FACE]wicc flexible s[/SIZE][SIZE=12pt]mar[/SIZE][SIZE=12pt]t v3官方规定只能安装在WIN7 32位或者64位系统中,如果是XP、WIN8、WIN10等操作系统,需要修改一下安装解压缩后的文件,具体操作步骤如下:[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]1. [/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]找到安装时解压缩的文件目录,这里以默认解压到[/FACE]C盘为例,在目录C:\TEMP\SiWa_WinCC_flexible_SMART_V3_Upd3\InstData文件夹下面,有一个setups.ini文件夹,用记事本打开。[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]2. [/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]把文件中要安装的操作系统的值从[/FACE]0改成1,然后保存退出。以安装在XP系统中为例子,如下图所示:[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][IMG=0,absmiddle]http://bbs.chuandong.com/uploadimg/20171012/m6364340096168172249999570.png[/IMG][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]3. [/SIZE][SIZE=12pt]如果安装过程中提示要重启电脑,不要重启,按如下步骤修改注册表即可:[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]1) [/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]在[/FACE]"开始"->"运行"中输入"regedit",打开注册表编辑器[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]2) [/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]到[/FACE] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 位置[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体][SIZE=12pt]3) [/SIZE][SIZE=12pt][FACE=宋体]在右边窗口右击[/FACE] PendingFileRenameOperations,选择删除,然后确认[/SIZE][SIZE=12pt][/SIZE][/FACE]
[FACE=宋体]
[/FACE]
深圳矩形科技,国产PLC品牌的优秀代表!咨询电话:13049878565,QQ:1803295319,矩形PLC交流官方QQ群:209799078。官方网站:www.plcstar.com
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
回复帖子 注意: *为必填项
*验证信息 用户名 密码 验证码 注册新用户
*帖子名称 长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
内容支持插入UBB标签
使用方法请参考帮助
其它选项 显示签名 锁定帖子 Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
 
Powered by LeadBBS 6.0.
Page created in 0.0469 seconds with 6 queries.